ശില്‍പ്പ ജേക്കബ്‌

ശില്‍പ്പ ജേക്കബ്‌

ബിസിനസ് ഡേ മാസികയില്‍ ചീഫ് സബ് എഡിറ്ററാണ് ശില്‍പ്പ. The author is Chief Sub Editor at thebusinessday.in.

Posts By ശില്‍പ്പ ജേക്കബ്‌

More Posts
To Top